Menu

Zajištění IT konektivity pro Gymnázium v Novém Městě na Moravě

 
Gymnázium Vincence Makovského patří k vyhlášeným víceletým gymnáziím, která se zaměřují na sportovní výuku a rozšířené vzdělávání v oboru informatiky. Vedení školy se dlouhodobě snaží o to, aby prostřednictvím grantů a dotačních titulů získalo na rozvoj gymnázia maximální objem finančních prostředků a bylo schopné nabídnout studentům ty nejlepší podmínky pro studium, které půjdou ruku v ruce s trendy moderní doby. Díky projektu „Maturitu zvládneme“, spolufinancovaným Evropskou unií, bylo zásadním způsobem zmodernizováno vybavení a ICT vybavení školy. K-net tak měl možnost přispět k realizaci svého úplně prvního projektu z V36 Integrovaného regionálního operačního programu.
 
Gym NmNM
 

Spolupráce začala již před čtyřmi lety. V  roce 2014 se gymnázium zapojilo jako jedna ze dvou středních škol z regionu do téměř ročního projektu na  podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT, který K-net ve spolupráci s partnerem Q-Com realizoval. „Jsem velmi rád, že k této spolupráci došlo. Škola byla obohacena o odborné informace, technické vybavení i  nové kontakty. Podobné formy spolupráce budu podporovat i v budoucnu,“ říká Jiří Maděra, ředitel Gymnázia.

Ministerstvo pro místní rozvoj na  jaře loňského roku schválilo projekt gymnázia „Maturitu zvládneme“, který se zaměřil zejména na podporu výuky maturitních předmětů a posílení současné síťové infrastruktury. Díky realizaci projektu škola na přelomu roku získala nové vybavení v celkové hodnotě 3,8 mil. korun, v rámci kterých byly zmodernizovány dvě odborné učebny – matematiky a cizích jazyků a odborná laboratoř fyziky.

 

IT konektivita školy – dílčí část projektu

Druhou linii projektu představovala dodávka IT konektivity a síťové infrastruktury. „Je to naše první zakázka z operačního programu V36 (pro střední školy) a V46 (pro základní školy), na které se naše společnost od loňska připravuje. U dvou škol jsme se dokonce přesunuli do role projektantů a  v  minulém roce jsme připravili Studii proveditelnosti a podávali žádost na CRR (Centrum pro regionální rozvoj ČR). Jedná se o  dvě základní školy z  regionu Vysočina. I  zde jsme byli 100% úspěšní a školám byl grant před několika týdny schválen. Nyní se školy připravují na výběrová řízení,“ říká Petr Nepustil, IT konzultant K-net.

V rámci zajištění IT konektivity se řešil především management aktivních prvků a koncových stanic. Hlavním cílem bylo usnadnit správu více jak 200 zařízení, která se pohybují ve školní síti. Pro management jsou využívány tři softwary. Ať již volně dostupné, tak i placené. Tyto softwary zajišťují možnost komplexního monitoringu a centrální správy všech aktivních prvků připojených do  sítě, od  páteřních switchů až po koncové stanice jednotlivých uživatelů nebo jejich mobilních zaří- zení ve správě školy.

Další důležitou součástí modernizace bylo navýšení současné úložné kapacity na 40TB díky dodávce nového vícediskového úložiště.

 

„Všechny tyto kroky by nebylo možné zajistit bez modernizace serverové infrastruktury. Na  nové servery byl instalován virtualizační software, který obsluhuje všechny další virtuální servery s operačními systémy Microsoft Windows Server 2016, nebo Linux. Ve  škole tak vznikly dva nové doménové řadiče pro autorizaci všech uživatelů a žáků. Jsou napojeny na nový IDM systém pro řízení životního cyklu každého uživatele školní sítě od jeho nástupu na školu až po jeho odchod. Vše probíhá automaticky bez nutnosti zásahu správce školní sítě. Uživatelé tak získali stejné přihlašovací údaje do všech portálů a aplikací, které škola svým studentům a zaměstnancům nabízí. Dále byl zprovozněn také nový databázový server a  souborový server, server pro management sítě a  správu koncových stanic. Veškerá základní serverová infrastruktura je zálohována pomocí zálohovacího softwaru,“ říká Jiří Padalík. Správce IT infrastruktury školy a doplňuje: „Součástí dodávky byl i kvalitní záložní zdroj napájení pro případ nečekaného výpadku elektrické sítě. Tuto novou UPS je díky přídavným bateriovým modulům možné do budoucna dále rozšířit. Samozřejmě nechybí možnost napojení na centrální dohled.“

 

Management pro správu koncových prvků a učeben

Pro získání komplexního auditu o hardware a software všech stanic v síti gymnázia byl nasazen nástroj Netsupport DNA a profesionální software pro správu počítačových učeben NetSupport School, který řídí chování žáků na  mobilních zařízeních během výuky. Cílem této etapy projektu bylo maximálně zjednodušit správu koncových zařízení jednak v učebnách a jednak v kabinetech pedagogů. NetSupport DNA přináší komplexní nástroj pro evidenci výpočetní techniky a využívané- ho softwaru. Agent musí být instalován na každý sledovaný počítač, notebook či tablet. „Zde jsme využili funkce nového serveru a agenta jsme na koncová pracoviště nainstalovali automaticky. Po nainstalová- ní zde již centrálně dokážeme sledovat vše, co se s koncovou stanicí děje, včetně její historie,“ říká Tomáš Prudký, IT specialista K-net.

Více o produktu NetSupport DNA.

Velký efekt přináší také správa jednotlivých učeben pomocí nástroje NetSupport School. Tento nástroj má k dispozici pedagog v učebně a  dokáže tím nejen efektivně řídit fungování jednotlivých stanic (zamykání obrazovky, povolování či zakazování aplikací či webových stránek, distribuci výukových programů a souborů), ale také využívat tento software jako pomůcku při výuce - například pro distribuci jednoduchých testových otázek či ankety.

Více o  produktu NetSupport School.
 

„Pořízením hardwarového a softwarového vybavení zajišťujícího splně- ní všech požadovaných minimálních parametrů konektivity a dalších bezpečnostních prvků, zejména systému pro monitorování funkčnosti síťové a serverové infrastruktury, nástrojů pro centrální správu a audit ICT prostředků, získalo gymnázium kvalitní připojení ke  službám veřejného internetu a bezpečný provoz na úrovni veřejného internetu i vnitřní sítě, který je nezbytný pro realizaci výuky i běžný chod školy. V budoucnu bychom se chtěli zaměřit především na modernizaci koncových stanic a v některých případech také na jejich virtualizaci,“ říká Miloš Bukáček, Metodik a koordinátor ICT.