Menu

Pomoc při správě dotací

Pomáháme školám vybudovat stabilní a bezpečnou IT infrastrukturu


K-net je nejen IT partnerem, ale má také odborný tým na zpracování dotačních titulů. Sledujeme vypisované výzvy jak investičního, tak i vzdělávacího charakteru a nabízíme vaší škole pomoc se získáním finanční podpory z aktuálního programu a následně i realizaci projektu, jehož zaměření spadá do naší oblasti.

Aktuální výzvy


Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha
Výzva č. 02_18_064 - Šablony II - pro hlavní město Praha

Sestavení projektu a jeho rozpočtu

Každá škola/školské zařízení, která splňuje podmínky výzvy, může podat v jedné z výše uvedených výzev pouze jednu žádost o podporu = projekt. Pokud právnická osoba vykonává činnost více škol či školských zařízení (pod jedním RED_IZO), vyplňuje pouze jednu žádost o podporu. Na úrovni jedné žádosti o podporu volí pro jednotlivé části subjektu aktivity samostatně pro jednotlivé druhy škol/školských zařízení dle přehledu aktivit Šablon II.

Žadatel si sestaví svůj projekt pouze prostřednictvím výběru tzv. šablon aktivit, které jsou předem připraveny. Podání žádosti o podporu je tedy oproti standartním výzvám individuálních projektů jednodušší, jelikož žadatelé nemusí sami definovat, jak budou vypadat jednotlivé aktivity jejich projektu.

Podmínkou možnosti čerpání finančních prostředků ve výzvě Šablony II je vyplnění dotazníku ve webovém rozhraní https://sberdat.uiv.cz/login. Výstupy z dotazníkového šetření, jsou zpřístupněny ihned po vyplnění přímo v uvedeném webovém rozhraní. Výstup z dotazníkového šetření je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Minimální a maximální výše finanční podpory

 • Minimální výše: 100 000 Kč
  Minimální částka na jeden projekt je i v případě, že součástí právnické osoby je více škol/školských zařízení, 100 000 Kč
 • Maximální výše dle vzorce:
  • Pro ZŠ a MŠ: 300 000 Kč + (počet dětí/žáků školy x 2 500 Kč) = maximální částka na školu.
   V případě, že součástí právnické osoby je mateřská a základní škola, se částka 300 000 Kč počítá jedenkrát za mateřskou školu a jedenkrát za základní školu, celkem tedy 600 000 Kč
  • Pro ZUŠ a školská zařízení: 100 000 Kč + (počet dětí/žáků/účastníků x 1 800 Kč) = maximální částka na ZUŠ/školské zařízení
  Maximální výše podpory na žadatele nesmí překročit částku 5 000 000 Kč

Varianty aktivit se kterými můžeme pomoci:

2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin

Varianty aktivit:

 • čtenářská pregramotnost;
 • matematická pregramotnost;
 • cizí jazyky;
 • osobnostně sociální rozvoj;
 • inkluze;
 • polytechnické vzdělávání;
 • ICT;

Cíle a realizace aktivity:
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.
Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v jedné z výše uvedených variant aktivity (a, b, c, d, e, g, h). Pro delší kurzy je možné šablonu volit násobně, viz Podrobná specifikace šablony.
Cílem je podpořit vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Nejnižší možná hodinová dotace jednoho zvoleného kurzu DVPP je 8 hodin.
Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou.

Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci mateřských škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků

Celkové náklady na aktivitu: 3 480 Kč

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin

Varianty aktivit:

 • a. čtenářská gramotnost;
 • b. matematická gramotnost;
 • c. cizí jazyky;
 • d. osobnostně sociální rozvoj;
 • e. inkluze;
 • f. kariérové vzdělávání;
 • g. polytechnické vzdělávání;
 • h. ICT;
 • i. projektová výuka;

Cíle a realizace aktivity:
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.
Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v jedné z výše uvedených variant aktivity (a-i). Pro delší kurzy je možné šablonu volit násobně, viz Podrobná specifikace šablony.
Cílem je podpořit vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Nejnižší možná hodinová dotace jednoho zvoleného kurzu DVPP je 8 hodin.
Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou.

Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci mateřských škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků

Celkové náklady na aktivitu: 3 480 Kč

2.II/15 Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ

Cíle a realizace aktivity:
Cílem této aktivity je umožnit základním školám působení ICT technika ve výuce, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a zároveň snížit obavy pedagogických pracovníků z práce s digitálními technologiemi.
Zapojení ICT technika do výuky je možné pouze v případě, kdy pedagog vyučuje v rámci předmětu způsobem 1:1, tzn. při využití ICT mobilního zařízení (notebook, tablet, smartphone atd.) v poměru jeden žák – jedno ICT mobilní zařízení. ICT techniku pro výuku zajistí škola (mobilní učebna), je také možné využít metody BYOD (bring your own device), kdy si žáci mohou přinést své vlastní mobilní zařízení, případně kombinací obou způsobů.
Aktivita bude realizována v celkové výši 25 vyučovacích hodin po dobu pěti po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, kdy pedagog a ICT technik společně působí ve výuce. Není nutné celou časovou dotaci využít pouze pro podporu jednoho pedagoga, či v jednom předmětu. ICT technika lze využít pro různé pedagogy v různých předmětech dané školy.
25 vyučovacích hodin nemusí zajistit jeden ICT technik. Může se jednat o více osob. Za každou hodinu výuky (45 min.) se zapojením ICT technika bude doložena 1 společná příprava výuky pedagoga a ICT technika (např. technické zajištění učebny pro vlastní výuku, domluva nad průběhem hodiny), popis průběhu hodiny a reflexe pedagoga. ICT technik po skončení výuky uskladní a zabezpečí ICT techniku. Konkrétní náplň práce ICT technika stanoví ředitel školy.

Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci základních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků Žáci základních škol

Celkové náklady na aktivitu: 27 575 Kč

Práce ICT technika může zahrnovat následující činnosti:

 • příprava mobilních počítačových zařízení (tablety, notebooky, smartphony atp.) pro práci žáků ve výuce, jedná se o jejich přemístění do požadované učebny, nastavení, připojení k bezdrátové síti atp.;
 • příprava zajištění přenosu obrazu na projekci – z učitelského či žákovského zařízení bezdrátově na datový projektor či velkoplošnou obrazovku;
 • konzultace se správcem sítě – podpora a dodržování pravidel a postupů v interních směrnicích školy, poskytování zpětné vazby – návrhy na změny či zlepšení, nahlašování zjištěných technických problémů;
 • konzultace s pedagogem – příprava na konkrétní výuku, domluva nad HW prostředky, které mají být v hodině využity a nad plánem online aplikací či lokálního SW, který má být využit;
 • příprava classroom managementu, tedy SW, který zajišťuje plynulý průběh výuky (sledování obrazovek, sdílení obrazovek, hromadné spuštění vybrané aplikace atp.) je-li pedagogem vyžadováno;
 • nabití mobilních zařízení, následně jejich bezpečné uskladnění a zabezpečení.

Tato pozice není chápána ve smyslu nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.

2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

V šabloně se počítá s využitím notebooků a dotykem ovládaných tabletů.

Varianty aktivity:

 • 64 hodin/64 týdnů;
 • 48 hodin/48 týdnů;
 • 32 hodin/32 týdnů;
 • 16 hodin/16 týdnů;

Cíle a realizace aktivity:
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky.
Škola realizuje vybraný počet hodin výuky s využitím ICT dle zvolené varianty aktivity, a to takto:

 • 64 hodin výuky v 64 týdnech, ve kterých probíhá výuka;
 • 48 hodin výuky v 48 týdnech, ve kterých probíhá výuka;
 • 32 hodin výuky v 32 týdnech, ve kterých probíhá výuka;
 • 16 hodin výuky v 16 týdnech, ve kterých probíhá výuka.

Škola si volí variantu aktivity podle toho, jak dlouho ji plánuje v projektu realizovat. Důležitá součást aktivity je pravidelná a dlouhodobá práce s ICT ve výuce, není proto možné realizaci aktivity zkrátit!
Škola si může vybrat vždy pouze jednu variantu aktivity. Tu může násobit.
Jedná se o hodiny běžné výuky (1h = 45 minut). Výuku je nutné realizovat pravidelně, tzn. vždy 1 hodinu týdně. Pokud v jednom týdnu není možné aktivitu realizovat, je možné ji v jiném týdnu nahradit a realizovat v tomto týdnu 2 hodiny. Aktivita je určena pro skupinu minimálně 10 žáků, z nichž minimálně 3 jsou ohroženi školním neúspěchem. Pro skupinu 10 žáků škola zakoupí 10 mobilních zařízení (tabletů nebo notebooků).
Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:

 • nízká motivace ke vzdělávání;
 • dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
 • nedůslednost ve školní přípravě;
 • kázeňské přestupky;
 • nedůsledné rodičovské vedení;
 • sociokulturně znevýhodněné prostředí.

Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školy.
Hodiny výuky mohou probíhat napříč předměty s výjimkou předmětů ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Vybraný počet hodin může realizovat více pedagogů. Každý zapojený pedagog musí ve zvoleném počtu hodin aktivity realizovat minimálně 1 hodinu s odborníkem v oblasti využívání nových výukových metod s využitím ICT (Nejedná se primárně o technickou podporu, nýbrž metodickou a didaktickou. Odborníkem proto může být zkušený pedagog, student věnující se využívání nových ICT metod ve výuce, vývojář školních výukových aplikací, který pomůže s využitím aplikací ve výuce apod.).

Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci základních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků Žáci základních škol

Celkové náklady na aktivitu:

 • Varianta A - 128 000 Kč
 • Varianta B - 96 000 Kč
 • Varianta C - 64 000 Kč
 • Varianta D - 32 000 Kč

Pozor! Aktivitu je možné zvolit maximálně v hodnotě dosahující poloviny maximální výše finanční podpory pro daný subjekt.

2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin

Varianty aktivit:

 • a. čtenářská gramotnost;
 • b. matematická gramotnost;
 • c. cizí jazyky;
 • d. osobnostně sociální rozvoj;
 • e. inkluze;
 • f. kariérové vzdělávání;
 • g. polytechnické vzdělávání;
 • h. ICT;
 • i. projektová výuka;
 • j. kulturní povědomí a vyjádření.

Cíle a realizace aktivity:
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.
Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v jedné z výše uvedených variant aktivity (a-j). Pro delší kurzy je možné šablonu volit násobně, viz Podrobná specifikace šablony.
Cílem je podpořit vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Nejnižší možná hodinová dotace jednoho zvoleného kurzu DVPP je 8 hodin.
Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou.

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci školních družin a školních klubů včetně vedoucích pedagogických pracovníků

Celkové náklady na aktivitu: 3 480 Kč

2.V/10 Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK

V šabloně se počítá s využitím notebooků a dotykem ovládaných tabletů.

Varianty aktivit:

 • A. 64 hodin/64 týdnů;
 • B. 48 hodin/48 týdnů;
 • C. 32 hodin/32 týdnů;
 • D. 16 hodin/16 týdnů;

Cíle a realizace aktivity:
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky.
Škola realizuje vybraný počet hodin výuky s využitím ICT dle zvolené varianty aktivity, a to takto:

 • A. 64 hodin výuky v 64 týdnech, ve kterých probíhá výuka;
 • B. 48 hodin výuky v 48 týdnech, ve kterých probíhá výuka;
 • C. 32 hodin výuky v 32 týdnech, ve kterých probíhá výuka;
 • D. 16 hodin výuky v 16 týdnech, ve kterých probíhá výuka.

Škola si volí variantu aktivity podle toho, jak dlouho ji plánuje v projektu realizovat. Důležitá součást aktivity je pravidelná a dlouhodobá práce s ICT ve výuce, není proto možné realizaci aktivity zkrátit!
Škola si může vybrat vždy pouze jednu variantu aktivity. Tu může násobit. Jedná se o hodiny běžné výuky (1h = 45 minut). Výuku je nutné realizovat pravidelně, tzn. vždy 1 hodinu týdně. Pokud v jednom týdnu není možné aktivitu realizovat, je možné ji v jiném týdnu nahradit a realizovat v tomto týdnu 2 hodiny. Aktivita je určena pro skupinu minimálně 10 žáků, z nichž minimálně 3 jsou ohroženi školním neúspěchem. Pro skupinu 10 žáků škola zakoupí 10 mobilních zařízení (tabletů nebo notebooků).
Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:

 • nízká motivace ke vzdělávání;
 • dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
 • nedůslednost ve školní přípravě;
 • kázeňské přestupky;
 • nedůsledné rodičovské vedení;
 • sociokulturně znevýhodněné prostředí.

Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školy.
Hodiny vzdělávání mohou probíhat napříč vzdělávacími oblastmi s výjimkou oblasti Informační a komunikační technologie. Vybraný počet hodin může realizovat více pedagogů. Každý zapojený pedagog musí ve zvoleném počtu hodin aktivity realizovat minimálně 1 hodinu s odborníkem v oblasti využívání nových výukových metod s využitím ICT (Nejedná se primárně o technickou podporu, nýbrž metodickou a didaktickou. Odborníkem proto může být zkušený pedagog, student věnující se využívání nových ICT metod ve výuce, vývojář školních výukových aplikací, který pomůže s využitím aplikací ve výuce apod.).

Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci školních družin a školních klubů včetně vedoucích
pedagogických pracovníků
Účastníci zájmového vzdělávání

Celkové náklady na aktivitu:

 • Varianta A - 128 000 Kč
 • Varianta B - 96 000 Kč
 • Varianta C - 64 000 Kč
 • Varianta D - 32 000 Kč

Pozor! Aktivitu je možné zvolit maximálně v hodnotě dosahující poloviny maximální výše finanční podpory pro daný subjekt.

2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Varianty aktivit:

 • a. čtenářská gramotnost;
 • b. Matematická gramotnost;
 • c. cizí jazyky;
 • d. osobnostně sociální rozvoj;
 • e. inkluze;
 • f. Kariérové vzdělávání;
 • g. polytechnické vzdělávání;
 • h. ICT;
 • i. projektová výuka;
 • j. kulturní povědomí a vyjádření.

Cíle a realizace aktivity:
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků SVČ pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v  systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v jedné z výše uvedených variant aktivity (a-j). Pro delší kurzy je možné šablonu volit násobně, viz Podrobná specifikace šablony. Cílem je podpořit vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Nejnižší možná hodinová dotace jednoho zvoleného kurzu DVPP je 8 hodin. Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou.

Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci středisek volného času včetně vedoucích pedagogických pracovníků

Celkové náklady na aktivitu: 3 480 Kč

2.VI/12 Využití ICT ve vzdělávání v SVČ

V šabloně se počítá s využitím notebooků a dotykem ovládaných tabletů.

Varianty aktivit:

 • A. 64 hodin/64 týdnů;
 • B. 48 hodin/48 týdnů;
 • C. 32 hodin/32 týdnů;
 • D. 16 hodin/16 týdnů;

Cíle a realizace aktivity:
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky.
Škola realizuje vybraný počet hodin výuky s využitím ICT dle zvolené varianty aktivity, a to takto:

 • A. 64 hodin výuky v 64 týdnech, ve kterých probíhá vzdělávání;
 • B. 48 hodin výuky v 48 týdnech, ve kterých probíhá vzdělávání;
 • C. 32 hodin výuky v 32 týdnech, ve kterých probíhá vzdělávání;
 • D. 16 hodin výuky v 16 týdnech, ve kterých probíhá vzdělávání.

Školské zařízení si volí variantu aktivity podle toho, jak dlouho ji plánuje v projektu realizovat. Důležitá součást aktivity je pravidelná a dlouhodobá práce s ICT ve výuce, není proto možné realizaci aktivity zkrátit!
Školské zařízení si může vybrat vždy pouze jednu variantu aktivity. Tu může násobit. Jedná se o hodiny běžné výuky (1h = 45 minut). Výuku je nutné realizovat pravidelně, tzn. vždy 1 hodinu týdně. Pokud v jednom týdnu není možné aktivitu realizovat, je možné ji v jiném týdnu nahradit a realizovat v tomto týdnu 2 hodiny. Aktivita je určena pro skupinu minimálně 10 žáků, z nichž minimálně 3 jsou ohroženi školním neúspěchem. Pro skupinu 10 žáků škola zakoupí 10 mobilních zařízení (tabletů nebo notebooků).
Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:

 • nízká motivace ke vzdělávání;
 • kázeňské přestupky;
 • nedůsledné rodičovské vedení;
 • sociokulturně znevýhodněné prostředí.

Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školského zařízení.
Hodiny výuky mohou probíhat napříč předměty a vzdělávacími oblastmi s výjimkou oblasti Informační a komunikační technologie. Vybraný počet hodin může realizovat více pedagogů. Každý zapojený pedagog musí ve zvoleném počtu hodin aktivity realizovat minimálně 1 hodinu s odborníkem v oblasti využívání nových výukových metod s využitím ICT. (Nejedná se primárně o technickou podporu, nýbrž metodickou a didaktickou. Odborníkem proto může být zkušený pedagog, student věnující se využívání nových ICT metod ve výuce, vývojář školních výukových aplikací, který pomůže s využitím aplikací ve výuce apod.).

Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci středisek volného času včetně vedoucích pedagogických pracovníků
Účastníci zájmového vzdělávání

Celkové náklady na aktivitu:

 • Varianta A - 128 000 Kč
 • Varianta B - 96 000 Kč
 • Varianta C - 64 000 Kč
 • Varianta D - 32 000 Kč

Pozor! Aktivitu je možné zvolit maximálně v hodnotě dosahující poloviny maximální výše finanční podpory pro daný subjekt.

2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 8 hodin

Varianty aktivit:

 • a. čtenářská gramotnost;
 • c. cizí jazyky;
 • d. osobnostně sociální rozvoj;
 • e. inkluze;
 • g. polytechnické vzdělávání;
 • h. ICT;
 • i. projektová výuka;
 • j. kulturní povědomí a vyjádření.

Cíle a realizace aktivity:
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v jedné z výše uvedených variant aktivity (a, c, d, e, g, h, i, j). Pro delší kurzy je možné šablonu volit násobně, viz Podrobná specifikace šablony. Cílem je podpořit vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Nejnižší možná hodinová dotace jednoho zvoleného kurzu DVPP je 8 hodin.
Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou.

Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci základních uměleckých škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků

Celkové náklady na aktivitu: 3 480 Kč

2.VII/12 Zapojení ICT technika do výuky v ZUŠ

Cíle a popis realizace aktivity:
Cílem této aktivity je umožnit základním uměleckým školám působení ICT technika ve výuce jednotlivých uměleckých oborů, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a zároveň snížit obavy pedagogických pracovníků z práce s digitálními technologiemi.
Zapojení ICT technika do výuky je možné pouze v případě, kdy pedagog vyučuje v rámci předmětu způsobem 1:1, tzn. při využití ICT mobilního zařízení (notebook, tablet, smartphone atd.) v poměru jeden žák – jedno ICT mobilní zařízení. ICT techniku pro výuku zajistí škola (mobilní učebna), je také možné využít metody BYOD (bring your own device), kdy si žáci mohou přinést své vlastní mobilní zařízení, případně kombinací obou způsobů.
Aktivita bude realizována v celkové výši 25 vyučovacích hodin po dobu pěti po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, kdy pedagog a ICT technik společně působí ve výuce. Není nutné celou časovou dotaci využít pouze pro podporu jednoho pedagoga, či v jednom vzdělávacím oboru. ICT technika lze využít pro různé pedagogy v různých vzdělávacích oborech.
25 vyučovacích hodin nemusí zajistit jeden ICT technik. Může se jednat o více osob. Za každou hodinu výuky (45 min) se zapojením ICT technika bude doložena 1 společná příprava výuky pedagoga a ICT technika (např. technické zajištění učebny pro vlastní výuku, domluva nad průběhem hodiny), popis průběhu hodiny a reflexe pedagoga. ICT technik po skončení výuky uskladní a zabezpečí ICT techniku. Konkrétní náplň práce ICT technika stanoví ředitel ZUŠ.

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci základních uměleckých škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků
Žáci základních uměleckých škol

Celkové náklady na aktivitu: 27 575 Kč

Práce ICT technika může zahrnovat následující činnosti:

 • příprava mobilních počítačových zařízení (tablety, notebooky, smartphony atp.) pro práci žáků ve výuce, jedná se o jejich přemístění do požadované učebny, nastavení, připojení k bezdrátové síti atp.;
 • příprava zajištění přenosu obrazu na projekci – z učitelského či žákovského zařízení bezdrátově na datový projektor či velkoplošnou obrazovku;
 • konzultace se správcem sítě – podpora a dodržování pravidel a postupů v interních směrnicích školy, poskytování zpětné vazby – návrhy na změny či zlepšení, nahlašování zjištěných technických problémů;
 • konzultace s pedagogem – příprava na konkrétní výuku, domluva nad HW prostředky, které mají být v hodině využity a nad plánem online aplikací či lokálního SW, který má být využit;
 • příprava classroom managementu, tedy SW, který zajišťuje plynulý průběh výuky (sledování obrazovek, sdílení obrazovek, hromadné spuštění vybrané aplikace atp.) je-li pedagogem vyžadováno;
 • nabití mobilních zařízení, následně jejich bezpečné uskladnění a zabezpečení

Tato pozice není chápána ve smyslu nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.

2.VII/13 Využití ICT ve vzdělávání v ZUŠ

V šabloně se počítá s využitím notebooků a dotykem ovládaných tabletů.

Varianty aktivit:

 • 64 hodin/64 týdnů;
 • 48 hodin/48 týdnů;
 • 32 hodin/32 týdnů;
 • 16 hodin/16 týdnů;

Cíle a realizace aktivity: Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky.
Škola realizuje vybraný počet hodin výuky s využitím ICT dle zvolené varianty aktivity, a to takto:

 • 64 hodin výuky v 64 týdnech, ve kterých probíhá výuka;
 • 48 hodin výuky v 48 týdnech, ve kterých probíhá výuka;
 • 32 hodin výuky v 32 týdnech, ve kterých probíhá výuka;
 • 16 hodin výuky v 16 týdnech, ve kterých probíhá výuka.

Škola si volí variantu aktivity podle toho, jak dlouho ji plánuje v projektu realizovat. Důležitá součást aktivity je pravidelná a dlouhodobá práce s ICT ve výuce, není proto možné realizaci aktivity zkrátit!
Škola si může vybrat vždy pouze jednu variantu aktivity. Tu může násobit. Jedná se o hodiny běžné výuky (1h = 45 minut). Výuku je nutné realizovat pravidelně, tzn. vždy 1 hodinu týdně. Pokud v jednom týdnu není možné aktivitu realizovat, je možné ji v jiném týdnu nahradit a realizovat v tomto týdnu 2 hodiny. Aktivita je určena pro skupinu minimálně 10 žáků, z nichž minimálně 3 jsou ohroženi školním neúspěchem. Pro skupinu 10 žáků škola zakoupí 10 mobilních zařízení (tabletů nebo notebooků).
Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:

 • dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
 • nedůslednost ve školní přípravě;
 • kázeňské přestupky;
 • nedůsledné rodičovské vedení;
 • sociokulturně znevýhodněné prostředí.

Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školy.
Hodiny výuky mohou probíhat napříč předměty a vzdělávacími uměleckými obory.
Vybraný počet hodin může realizovat více pedagogů. Každý zapojený pedagog musí ve zvoleném počtu hodin aktivity realizovat minimálně 1 hodinu s odborníkem v oblasti využívání nových výukových metod s využitím ICT. (Nejedná se primárně o technickou podporu, nýbrž metodickou a didaktickou. Odborníkem proto může být zkušený pedagog, student věnující se využívání nových ICT metod ve výuce, vývojář školních výukových aplikací, který pomůže s využitím aplikací ve výuce apod.).

Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci školních družin a školních klubů včetně vedoucích pedagogických pracovníků
Účastníci zájmového vzdělávání

Celkové náklady na aktivitu:

 • Varianta A - 128 000 Kč
 • Varianta B - 96 000 Kč
 • Varianta C - 64 000 Kč
 • Varianta D - 32 000 Kč

Pozor! Aktivitu je možné zvolit maximálně v hodnotě dosahující poloviny maximální výše finanční podpory pro daný subjekt.

Bezplatná konzultace

Objednejte se na schůzku zdarma a zjistěte, jak využívat nejmodernější technologie ve výuce i jak na ně získat dotaci.

Petr-Nepustil
Ing. Petr Nepustil
IT konzultant
 
+420 734 686 014
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ukončené výzvy


Výzva č. 46 a č. 47 Infrastruktura základních škol

V rámci výzev č. 46 a č. 47 K-net poskytoval odborné konzultace ohledně technického a bezpečnostního vybavení IT infrastruktury škol a dále také přímou realizaci projektů. V rámci realizace K-net zajistil například modernizaci školní sítě, zajištění konektivity, dodávku, zapojení a konfigurace nových síťových prvků, nasazení systémů pro zabezpečení, autorizaci a monitoring sítě, harwarové a softwarové vybavení speciálních učeben, školení a technickou podporu pedagogů při používání nových technologií.

Hlavní podporované aktivity z oblastí IT v rámci výzev č. 46 a č. 47:

 • Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích:
  • komunikace v cizích jazycích,
  • přírodní vědy,
  • technické a řemeslné obory,
  • práce s digitálními technologiemi.
 • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace.

Výzva č. 32 a č. 33 Infrastruktura středních a odborných škol

V rámci výzev č. 32 a č. 33 svěřily některé školy správu projektu do rukou K-net, který se postaral o administrativní část projektu (sestavení projektu, studie proveditelnosti, podání žádosti). Na svoje konto si také připisujeme realizaci úspěšně schválených projektů u nichž jsme zajišťovali dodávku konektivity a síťové infrastruktury. V rámci zajištění IT konektivity se řešil především management aktivních prvků a koncových stanic. Dodávkou byl především software zajišťují možnost komplexního monitoringu a centrální správy všech aktivních prvků připojených do sítě, od páteřních switchů až po koncové stanice jednotlivých uživatelů nebo jejich mobilních zařízení ve správě školy.

Hlavní podporované aktivity z oblastí IT v rámci výzev č. 32 a č. 33:

 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury,
 • pořízení vybavení budov a učeben,
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

Výzva č. 51 Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení na využití ICT techniky a mobilních zařízení ve výuce

Cílem výzvy č. 51 bylo zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Díky svému portfoliu akreditovaných školení v rámci systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) K-net realizoval řadu školení na 34 základních a 4 středních školách, které byli zaměřeny na využívání IT technologií ve výuce.